هیئت مدیره

: #35
تاریخ انتشار : شنبه, 31 خرداد 1393 0:00
تعداد بازدید کننده : 5343
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
هیئت مدیره
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

 

لیست اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران                   دوره 10(1396 الی 1400)

 آقای دکتر محمود دهقانرئیس و عضو هیئت مدیره 
 آقای سید غلامرضا موسوینائب رئیس و عضو هیئت مدیره 
 آقای دکتر ساعد جنانیدبیر و عضو هیئت مدیره
 آقای مهدی غلامپور خزانه دار و عضو هیئت مدیره
 آقای مجید دلاوریعضو هیئت مدیره 
 آقای محمد قیامتیعضو هیئت مدیره 
 آقای امیرعلی آقایاریعضو هیئت مدیره
 آقای علی میر احمدیانبازرس انجمن
 خانم سهیلا تفرجیبازرس انجمن

 

لیست اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران                   دوره 9(1394 الی 1396)

 آقای شاهین ترکمنرئیس هیئت مدیره انجمن 
آقای سید احمد تقوی پویا  نائب رئیس هیئت مدیره انجمن 
آقای مسعود باشنگ  عضو اصلی هیئت مدیره 
آقای دکتر علیرضا صدر محمدی دبیر و عضو اصلی هیئت مدیره  
آقای ساعد جنانی زاویه  عضو اصلی هیئت مدیره 
آقای دکتر حسین خطیبی  عضو اصلی هیئت مدیره 
آقای مهدی غلامپور  خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره 
آقای غلامرضا موسوی نامقی   بازرس اصلی 
آقای علی میراحمدیان  بازرس اصلی 
خانم مهوش مشیری عضو علی البدل هیئت مدیره  
خانم حره حسینی آرامعضو علی البدل هیئت مدیره 

 

لیست اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران                  دوره 8(1392 الی 1394)

 آقای شاهین ترکمن              رئیس هیئت مدیره انجمن
آقای سید احمد تقوی پویا نائب رئیس هیئت مدیره انجمن 
آقای جعفر فیض الهی خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره 
آقای ساعد جنانی زاویه دبیر و عضو اصلی هیئت مدیره 
آقای دکتر محمود دهقان عضو اصلی هیئت مدیره 
آقای محمد باقر مروی  عضو اصلی هیئت مدیره 
آقای محمد هاشمی مطلق  عضو اصلی هیئت مدیره 
آقای مسعود باشنگ  بازرس اصلی
آقای مهدی غلامپور  بازرس اصلی

 

لیست اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران                   دوره 7(1390 الی 1392)

 

 

آقای شاهین ترکمن                رییس هیئت مدیره انجمن  
آقای سید احمد تقوی پویانایب رییسهیئت مدیره انجمن  
خانم معصومه حصاریخزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره  
آقای جعفر فیض الهیعضو اصلی هیئت مدیره  
آقای مسعود باشنگعضو اصلی هیئت مدیره  
آقای دکتر محمود دهقانعضو اصلی هیئت مدیره  
آقای محمد هاشمی مطلقعضو اصلی هیئت مدیره  
آقای علی میر احمدیانبازرس اصلی  
آقای امیر ثقفیبازرس اصلی  
آقای ساعد جنانی زاویه

دبیر انجمن 

 

لیست اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران                   دوره 6(1388 الی 1390)

 

 

 

آقای مسعود باشنگ          رییس هیئت مدیره انجمن
آقای دکتر محمود دهقاننایب رییس هیئت مدیره انجمن
آقای ساعد جنانی زاویهدبیر و عضو اصلی هیئت مدیره
خانم معصومه حصاریخزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره
آقای محمد هاشمی مطلقعضو اصلی هیئت مدیره
آقای کاظم پولادزادهعضو اصلی هیئت مدیره
آقای حسن احمدیعضو اصلی هیئت مدیره
آقای جعفر فیض الهیبازرس اصلی
آقای علی طلایی رادبازرس اصلی

 

لیست اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران                   دوره 5( 1386 الی 1388)

 

 

آقای دکتر سید رسول سادات نژادرییس هیئت مدیره انجمن              
آقای رضا خیری مطلقنایب رییس هیئت مدیره انجمن و دبیر
آقای جعفر فیض الهیخزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره
آقای مسعود باشنگعضو اصلی هیئت مدیره
خانم معصومه حصاریعضو اصلی هیئت مدیره
آقای اصغر ترکانعضو اصلی هیئت مدیره
آقای حسن احمدیعضو اصلی هیئت مدیره

 

لیست اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران                  دروه 4(1383 الی 1386)

 

 

آقای مهندس اصغر ترکانرییس هیئت مدیره انجمن              
آقای دکتر سید رسول سادات نژادنایب رییس هیئت مدیره انجمن
آقای جعفر فیض الهیخزانه دار و عضو اصلی  هیئت مدیره
خانم مریم صدر محمدی

دبیر  و عضو اصلی هیئت مدیره

(یکسال اول)

آقای احمد حسینی آرامعضو اصلی هیئت مدیره
آقای شاهین ترکمنعضو اصلی هیئت مدیره
آقای حمید خطیب لوعضو اصلی هیئت مدیره
خانم نسرین ارمگانبازرس اصلی
آقای مصطفی عزیزیبازرس اصلی
آقای رضا خیری مطلق

دبیر انجمن

(سال دوم)

 

لیست اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران                  دوره 3(1381 الی 1383)

 

 

آقای سعید تقی پور

رییس هیئت مدیره انجمن              

(یکسال اول)

آقای دکتر محمود دهقان

نایب رییس هیئت مدیره انجمن

(یکسال اول)

آقای دکتر سید رسول سادات نژادعضو اصلی هیئت مدیره
آقای علیرضا صدرمحمدیدبیر و عضو اصلی هیئت مدیره
آقای سیامک مصفاعضو اصلی هیئت مدیره
خانم شهرزاد اسفرجانیعضو اصلی هیئت مدیره
آقای شاهین ترکمنعضو اصلی هیئت مدیره
آقای غلامرضا موسوی نامقیبازرس اصلی

خانم مریم صدر محمدی

ساعد جنانی زاویه

بازرس اصلی

دبیر انجمن

آقای دکتر محمود دهقان

رئیس هیئت مدیره انجمن

(سال دوم)

آقای شاهین ترکمن

نائب رئیس هیئت مدیره 

(سال دوم)

 

لیست اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران                  دوره 2(1379 الی 1381)

 

 

آقای مجید دوخته چی زاده رییس هیئت مدیره انجمن
آقای سعید تقی پور نایب رییس هیئت مدیره انجمن
آقای علیرضا صدرمحمدی دبیر و عضو اصلی هیئت مدیره
آقای سیامک مصفا عضو اصلی هیئت مدیره
آقای بیژن بیرنگ عضو اصلی هیئت مدیره
آقای ایرج میرزا علیخانی عضو اصلی هیئت مدیره
خانم شهرزاد اسفرجانی عضو اصلی هیئت مدیره
آقای بهروز رضوی نیا بازرس اصلی
خانم نسرین ارمگان بازرس اصلی
آقای شاهین ترکمن مشاور هیئت مدیره

 

لیست اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران                  دوره 1(1377 الی 1379)

 

 

آقای مجید دوخته چی زادهرئیس هیئت مدیره انجمن             
آقای سعید تقی پورنایب رییس هیئت مدیره انجمن
آقای دکتر علیرضا صدر محمدیدبیر و عضو اصلی هیئت مدیره
آقای مهدی یوسفی فریدعضو اصلی هیئت مدیره
آقای سیامک مصفاعضو اصلی هیئت مدیره
آقای مهدی عابدینیعضو اصلی هیئت مدیره
آقای ایرج میرزا علیخانیعضو اصلی هیئت مدیره
آقای بهروز رضوی نیابازرس اصلی
آقای صمیمیبازرس اصلی
آقای شاهین ترکمنمشاوره هیئت مدیره
“ هیئت مدیره ”