کمیته تدوین اساسنامه ، نظامنامه صنفی و آیین نامه ها

: #76
تاریخ انتشار : دوشنبه, 20 مرداد 1393 0:00
تعداد بازدید کننده : 3201
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
کمیته تدوین اساسنامه ، نظامنامه صنفی و آیین...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

نام مسئول

مجید دوخته چی زاده
تلفن

۸۸۷۳۳۰۶۹-۷۰
فکس

۸۸۵۲۷۶۹۱

“ کمیته تدوین اساسنامه ، نظامنامه صنفی و آیین نامه ها ”