کمیته تبلیغات ، روابط عمومی و بین الملل

: #84
تاریخ انتشار : دوشنبه, 20 مرداد 1393 16:53
تعداد بازدید کننده : 2608
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
کمیته تبلیغات ، روابط عمومی و بین الملل
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

نام مسئول

خانم حره حسینی آرام
تلفن

۲۲۲۹۵۵۲۷
فکس

۲۲۸۰۴۲۳۹

“ کمیته تبلیغات ، روابط عمومی و بین الملل ”