کمیته رسانه های صوتی و تصویری

: #86
تاریخ انتشار : دوشنبه, 20 مرداد 1393 16:55
تعداد بازدید کننده : 2732
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
کمیته رسانه های صوتی و تصویری
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

نام مسئول

احمد تقوی پویا
تلفن

۸۸۷۷۷۱۶۰
فکس

۸۸۷۸۴۶۳۴

“ کمیته رسانه های صوتی و تصویری ”